Nabídka programů pro ekonomy a účetní

===

Všechny programy nabízejí tyto funkce:

* adresář;

* možnost připojení elektronického dokumentu k řádku dokladu;

* výběry, hledání a třídění dle pořízených dat;

* export dat do textového souboru, MS Excelu, MS Accessu;

* ochranu dat před neoprávněnými uživateli;

* zálohování pořízených dat.

===

Ekonom

Program Ekonom dodáváme ve variantách pro:

- hospodářské organizace,

- příspěvkové organizace (včetně výkaznictví pro CSUIS a PAP),

- organizační složky státu (včetně výkaznictví pro CSUIS a PAP)

- neziskové organizace.

Komplet obsahuje následující moduly:

nahoru

===

PKP - Pomocný konsolidační přehled

Aplikace PKP (Pomocný konsolidační přehled) slouží jako pomůcka pro pořízení údajů do CSÚIS dle vyhlášky č. 370/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). Aplikace přepokládá ruční pořízení údajů, není tedy vázána na výstupy z účetních programů. Aplikace nabízí tyto funkce:

* pořízení částí PKP I., III., IV., V.;

* kontrolu vnitrovýkazových vazeb;

* zadání pomocného konsolidačního záznamu;

* export pořízených údajů do formátu xml dle "technické vyhlášky";

* tisky všech pořízených údajů;

* zálohování dat.

nahoru

===

Účetnictví

Účetnictví dodáváme ve variantách pro:

- hospodářské organizace,

- příspěvkové organizace (včetně výkaznictví pro CSUIS a PAP),

- organizační složky státu (včetně výkaznictví pro CSUIS a PAP),

- neziskové organizace.

Aplikace umožňuje následující činnosti:

* nastavení platné účtové osnovy pro různé typy organizací, příprava vlastního účetního rozvrhu na bázi vybrané účtové osnovy, možnost zavedení analytických účtů, nastavení saldokontových účtů a způsobů párování, přednastavené předkontace základních nebo často se opakujících účetních případů s možností libovolného doplnění dle vlastní potřeby

* možnost vedení účetnictví pro jednoho či více klientů (středisek, závodů…);

* deník členěný do libovolného počtu dokladových řad s možností výběrů dle zadaných podmínek (za zvolené období, ruční výběry, atd.) a různé možnosti vyhledávání, třídění a tisku, definice číselných řad dle vlastních zvyklostí ( např. roční, atd.);

* komfortní zápis dokladů, možnost oprav a mazání neuzavřených dokladů, storna jsou graficky odlišena;

* automatická kontrola podvojnosti účtování, protokol úplnosti číselných řad dokladů a další kontroly;

* zobrazení konta účtu;

* evidence DPH dle sazeb a kódů členění uzpůsobených potřebám formuláře přiznání k DPH včetně jeho tisku a generování xml souborů jako podkladů pro elektronické podání;

* výpis měsíčních zůstatků a obratů syntetických nebo analytických účtů a zúčtovaných položek k datu i pro střediska, zakázky, akce, plně automatizovaný roční chod s předepsanými převody podle typu účtové osnovy;

* předběžná roční uzávěrka, roční uzávěrka, tisk oficiálních výstupních sestav: výsledovka, rozvaha, tisk účetního dokladu;

* tisk knih analytické evidence s různými úrovněmi mezisoučtů;

* tisk hlavních knih s různými úrovněmi mezisoučtů;

* definice a tisk vlastních účetních sestav;

* možnost nadefinování sestavy vlastního hospodářského výsledku;

* interní saldokonto.

nahoru

===

Majetek

Úloha zabezpečuje následující činnosti:

* pořízení „karet“ majetku, pořízení „karet“ drobného majetku; evidence z hlediska středisek, zodpovědných osob, míst uložení;

* možnost zatřídění majetku dle číselníků CZ-CPA a CZ-CC (ČÚS 708);

* univerzální výběr a tisk seznamů a inventurních sestav majetku, univerzální výběr a tisk seznamů a inventurních sestav drobného majetku;

* volba typu odpisového plánu včetně nerovnoměrného, automatický výpočet daňových odpisů pro jednotlivé roky od zařazení do konce životnosti;

* možnost odepisování komponentního, výkonového, odepisování souboru, možnost odepisování samostatného technického zhodnocení;

* možnost přerušení odepisování;

* možnost zadání zůstatkové ceny;

* automatický výpočet účetních odpisů pro jednotlivé měsíce od zařazení do konce životnosti, okamžitý přehled odpisů;

* možnost potlačení automatického výpočtu odpisů;

* opakovaný vklad drobného majetku;

* libovolný počet technických zhodnocení s automatickým přepočtem následujících daňových a účetních odpisů;

* zpětně zjistitelná historie každého majetku od zařazení karty přes provedení odpisů až po technické zhodnocení a další operace;

* zaúčtování odpisů.

nahoru

===

Kniha došlých faktur

Modul zabezpečuje následující činnosti:

* souhrnné evidence (knihy) došlých faktur a ostatních závazků s možností výběrů dle zadaných podmínek (uhrazené/neuhrazené, po lhůtě splatnosti, za zvolené období, ruční výběry, atd.) a různé možnosti vyhledávání, třídění a tisku;

* definice číselných řad dle vlastních zvyklostí ( např. roční, atd.);

* rozbor souhrnu DPH dle sazeb a kódů členění uzpůsobených potřebám formuláře přiznání k DPH;

* rekapitulace faktur z hlediska splatnosti dle počtu dnů po splatnosti k zadanému datu i zpětně;

* elektronický přenos dat do banky (Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, Česká spořitelna, Reiffeisenbank, ČNB);

* výběr a tisk jednoduchých nebo hromadných příkazů k úhradě z evidence došlých faktur;

* export účetních dokladů do účetnictví.

nahoru

===

Modul lze doplnit o centrálně řízený oběh dokladů v elektronické podobě.

Elektronický oběh došlých faktur - Správa závazků

Modul zabezpečuje následující činnosti:

* nahlížení do došlých faktur dle rozdělovníku;

* možnost vyjádření ke konkrétní faktuře;

* různé druhy rozdělovníků;

* přidělení různých typů práv pro nahlížení do faktur;

* možnost vrácení faktury k novému vyjádření.

nahoru

===

Kniha vydaných faktur

Modul nabízí tyto funkce:

* možnost individuálního nastavení doby splatnosti dle jednotlivých odběratelů,

* možnost definice vzorů faktur;

* souhrnné evidence (knihy) vydaných faktur s možností výběrů dle zadaných podmínek (uhrazené/neuhrazené, po lhůtě splatnosti, za zvolené období, ruční výběry, atd.)a různé možnosti vyhledávání, třídění a tisku, definice číselných řad dle vlastních zvyklostí ( např. roční, atd.);

* rychlé vystavování faktur (i zálohových) s neomezeným počtem řádek v textové části faktury, kalkulace celkové ceny včetně sazby a kódu členění DPH, haléřové vyrovnání, možnost korekce všech dat při vystavení, možnost duplikace již vystavených faktur;

* dávkový tisk faktur, definice a tisk dodacích listů;

* definici upomínkového dopisu a možnost automatického tisku upomínek k fakturám po splatnosti;

* možnost vyhodnocování prodeje.

nahoru

===

Pokladna

Modul nabízí tyto funkce:

* správu pokladní knihy;

* definice jedné nebo více pokladen pro zadaný účetní rok;

* pořízení příjmů a výdajů hotovosti z pokladny;

* tisk příjmového/výdajového dokladu;

* automatický výpočet stavu pokladny po každém pohybu;

* výčetku;

* možnost zaúčtování pohybu;

* tisk pokladní knihy.

nahoru

===

Výpisy

Modul nabízí tyto funkce:

* import výpisu v elektronické podobě z bankovního programu (ve formátu ABO);

* možnost ručního pořízení výpisu;

* tisk výpisu;

* možnost zaúčtování výpisu.

nahoru

===

Inventura

Modul nabízí tyto funkce:

* definici inventurních soupisů;

* zřízení inventarizačních komisí;

* správu a tisk inventurních soupisů;

* sumář inventurních soupisů;

* soupisy částí inventarizačních položek.

nahoru

===

Objednávky

Modul nabízí tyto funkce:

* správu adresáře dodavatelů;

* možnost individuálního nastavení doby splatnosti dle jednotlivých dodavatelů;

* souhrnné evidence (knihy) objednávek s možností výběrů dle zadaných podmínek (vyřízené/nevyřízené, za zvolené období, ruční výběry, atd.) a různé možnosti vyhledávání, třídění a tisku, definice číselných řad dle vlastních zvyklostí ( např. roční, atd.);

* rychlé vystavování objednávek s neomezeným počtem řádek v textové části objednávky, kalkulace celkové ceny včetně sazby a kódu členění DPH, možnost duplikace již vystavených objednávek;

* dávkový tisk objednávek.

nahoru

===

Výběrová řízení

Modul nabízí tyto funkce:

* definici výběrového řízení;

* správu jednotlivých kol výběrového řízení;

* přehled o jednotlivých účastnících a nabízených cenách ve výběrových řízení;

* tisk protokolu o výběrovém řízení.

nahoru

===

Demoverze všech programů si stáhněte na stránce ke stažení

Máte-li zájem o zakoupení nebo předvedení některých programů, objednejte na adrese:

Ing. Hana Nídlová

Nádražní 289

363 01 Ostrov

nebo telefonicky 604 684 395

nebo e-mailem:h.nidlova@nidl.cz

nahoru