Nabídka programů pro ZUŠ, školy mateřské a školská zařízení

===

Všechny programy nabízejí tyto funkce:

* adresář;

* možnost připojení elektronického dokumentu k řádku dokladu;

* výběry, hledání a třídění dle pořízených dat;

* export dat do textového souboru, MS Excelu, MS Accessu;

* ochranu dat před neoprávněnými uživateli;

* zálohování pořízených dat.

===

Mateřská škola - satelit

Komplet obsahuje následující moduly:

nahoru

===

Modul Školné - stravné

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu evidence dětí;

* správu evidence dospělých;

* správu doplňujících údajů k dětem i dospělým;

* správu ceníku školného;

* správu ceníku stravného;

* automatickou přípravu měsíčních předpisů školného a stravného;

* správu předpisů a plateb s možností ručního i automatického párování;

* tisk rekapitulace přeplatků a nedoplatků.

nahoru

===

Sklad potravin s normováním jídel a spotřebním košem

Modul nabízí tyto funkce:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu potravin;

* správu katalogu jídel;

* pořízení příjemky a výdejky;

* definici kategorií strávníků podle věku;

* správu jídelních lístků;

* porovnání finančních norem jídel dle počtu strávníků a výdeje ze skladů;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* tisk sestav jídelních lístků;

* tisk sestavy „spotřebního koše“ dle vyhl. MŠMT.

nahoru

===

Majetek

Úloha zabezpečuje následující činnosti:

* pořízení „karet“ majetku, pořízení „karet“ drobného majetku; evidence z hlediska středisek, zodpovědných osob, míst uložení;

* možnost zatřídění majetku dle číselníků CZ-CPA a CZ-CC (ČÚS 708);

* univerzální výběr a tisk seznamů a inventurních sestav majetku, univerzální výběr a tisk seznamů a inventurních sestav drobného majetku;

* volba typu odpisového plánu včetně nerovnoměrného, automatický výpočet daňových odpisů pro jednotlivé roky od zařazení do konce životnosti;

* možnost odepisování komponentního, výkonového, odepisování souboru, možnost odepisování samostatného technického zhodnocení;

* možnost přerušení odepisování;

* možnost zadání zůstatkové ceny;

* automatický výpočet účetních odpisů pro jednotlivé měsíce od zařazení do konce životnosti, okamžitý přehled odpisů;

* možnost potlačení automatického výpočtu odpisů;

* opakovaný vklad drobného majetku;

* libovolný počet technických zhodnocení s automatickým přepočtem následujících daňových a účetních odpisů;

* zpětně zjistitelná historie každého majetku od zařazení karty přes provedení odpisů až po technické zhodnocení a další operace;

* zaúčtování odpisů.

nahoru

===

Kniha došlých faktur

Modul zabezpečuje následující činnosti:

* souhrnné evidence (knihy) došlých faktur a ostatních závazků s možností výběrů dle zadaných podmínek (uhrazené/neuhrazené, po lhůtě splatnosti, za zvolené období, ruční výběry, atd.) a různé možnosti vyhledávání, třídění a tisku;

* definice číselných řad dle vlastních zvyklostí ( např. roční, atd.);

* rozbor souhrnu DPH dle sazeb a kódů členění uzpůsobených potřebám formuláře přiznání k DPH;

* rekapitulace faktur z hlediska splatnosti dle počtu dnů po splatnosti k zadanému datu i zpětně;

* elektronický přenos dat do banky (Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, Česká spořitelna, Reiffeisenbank, ČNB);

* výběr a tisk jednoduchých nebo hromadných příkazů k úhradě z evidence došlých faktur;

* export účetních dokladů do účetnictví.

nahoru

===

Kniha vydaných faktur

Modul nabízí tyto funkce:

* možnost individuálního nastavení doby splatnosti dle jednotlivých odběratelů,

* možnost definice vzorů faktur;

* souhrnné evidence (knihy) vydaných faktur s možností výběrů dle zadaných podmínek (uhrazené/neuhrazené, po lhůtě splatnosti, za zvolené období, ruční výběry, atd.)a různé možnosti vyhledávání, třídění a tisku, definice číselných řad dle vlastních zvyklostí ( např. roční, atd.);

* rychlé vystavování faktur (i zálohových) s neomezeným počtem řádek v textové části faktury, kalkulace celkové ceny včetně sazby a kódu členění DPH, haléřové vyrovnání, možnost korekce všech dat při vystavení, možnost duplikace již vystavených faktur;

* dávkový tisk faktur, definice a tisk dodacích listů;

* definici upomínkového dopisu a možnost automatického tisku upomínek k fakturám po splatnosti;

* možnost vyhodnocování prodeje.

nahoru

===

Pokladna

Modul nabízí tyto funkce:

* správu pokladní knihy;

* definice jedné nebo více pokladen pro zadaný účetní rok;

* pořízení příjmů a výdajů hotovosti z pokladny;

* tisk příjmového/výdajového dokladu;

* automatický výpočet stavu pokladny po každém pohybu;

* výčetku;

* možnost zaúčtování pohybu;

* tisk pokladní knihy.

nahoru

===

Výpisy

Modul nabízí tyto funkce:

* import výpisu v elektronické podobě z bankovního programu (ve formátu ABO);

* možnost ručního pořízení výpisu;

* tisk výpisu;

* možnost zaúčtování výpisu.

nahoru

===

Matrika mateřské školy

Aplikace nabízí tyto funkce:

* evidenci dětí;

* správu údajů o státním občanství a jazykovém prostředí;

* správu údajů o trvalém bydlišti dítěte, zákonných zástupců, o korespondenčních adresách;

* možnost výběru dětí podle příslušnosti k obcím (vlastní obec, smluvní obec, ...);

* správu kontaktů (telefon matky, otce, e-mail, ...); možnost hromadného odesílání e-mailů

* správu údajů o zdravotním stavu;

* správu údajů o předchozím vzdělávání;

* správu údajů o průběhu vzdělávání a průběhu vzdělávní v období; tisk třídních seznamů; tisk měsíčních docházkových archů;

* správu údajů o sociálním prostředí dítěte;

* správní řízení s možností definice a tisku rozhodnutí.

nahoru

===

Mateřská škola - žádosti o přijetí

Aplikace je vhodná pro školku s až 8 odloučenými pracovišti. Nabízí tyto funkce:

* bodování kategorie "věk";

* bodování kategorie "bydliště";

* možnost individuálního nastavení dalších sledovaných údajů a jejich bodového ohodnocení;

* možnost nastavení preferenčních hledisek;

* možnost měnit váhu jednotlivých hledisek koeficientem a možnost zadávání záporného hodnocení.

nahoru

===

Evidence žáků ZUŠ

Aplikace zajišťuje:

* správu všech potřebných údajů o žácích, učitelích, předmětech a především přihláškách jednotlivých žáků. Program umožňuje snadné vyhledávání údajů např.: do kterých předmětů je přihlášen jednotlivý žák, ke kterým učitelům je přihlášen jednotlivý žák, kteří žáci jsou přihlášeni k jednotlivým učitelům a další. Všechny pořízené údaje lze tisknout formou přehledných seznamů;

* správu všech potřebných údajů o žácích dle zákona 561/2004 Sb;

* automatickou i manuální přípravu předpisů pro jednotlivé žáky na základě evidovaných přihlášek, tisk poštovních poukázek typu A pro připravené předpisy, pořízení plateb, sledování zaplacených a nezaplacených předpisů;

* možnost hromadného odesílání e-mailů;

* zadání vzorů vysvědčení, zadání klasifikace jednotlivých žáků, tisk výpisu z klasifikace, tisk vysvědčení (SEVT 49 363 1 a 49 364 1), výpočet průměrů klasifikace za skupiny žáků, období, předměty atd.

nahoru

===

Půjčovna nástrojů

Modul zajišťuje:

* správu všech potřebných údajů o nástrojích;

* správu seznamu nájemců;

* správu seznamu odpovědných pracovníků;

* tisk dokladu o nájmu;

* tisk dokladu o vrácení;

* přehled uhrazených a neuhrazených plateb;

* možnost připojení smlouvy o nájmu.

nahoru

===

Evidence dětí (pro dětské domovy a výchovné ústavy)

Aplikace nabízí tyto funkce:

* evidenci plátců včetně jejich plateb a termínů (např. doručení požadovaných dokumentů);

* evidenci dětí včetně možnosti zadávání doplňujících údajů dle vlastních potřeb; tisk karty dítěte;

* možnost tisku rozhodnutí dle vlastní definice;

* automatickou i manuální přípravu měsíčních předpisů pro jednotlivé plátce;

* možnost automatického nebo ručního párování předpisů a plateb;

* možnost tisku předdefinovaných dopisů, vyúčtování a upomínek;

* evidenci pohledávek po splatnosti a tisk sestav pohledávek po splatnosti ve členění po devadesáti dnech.

nahoru

===

Spisová služba

Naše aplikace Spisová služba splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a vyhl. č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a zákonem 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu adresáře odesílatelů a adresátů;

* vazbu na Datovou schránku podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;

* zápis dokumentů do podacího deníku; včetně tvorby čísla jednacího dle výše uvedeného zákona; zařazení dokumentu dle spisového a skartačního řádu;

* možnost řazení dokumentů do spisů a jednoduché vyhledávání všech dokumentů daného spisu;

* zjednodušený zápis hromadné korespondence; možnost definice vzorů; možnost definice rozdělovníku a oběh dokumentů dle rozdělovníku v elektronické podobě v určeném pořadí

* možnost hromadného odesílání e-mailů;

* tisk adresních štítků a poštovního podacího archu;

nahoru

===

Evidence korespondence

Aplikace nabízí evidenci přijatých a odeslaných dokumentů pro subjekty, které nejsou povinny vést spisovou službu dle zákona o archivnictví.

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu seznamu odpovědných pracovníků;

* možnost definice a tisku rozdělovníku k jednotlivým dokumentům;

* sledování termínů vyřízení;

* možnost opakovaného vkladu.

nahoru

===

Demoverze všech programů si stáhněte na stránce ke stažení

Máte-li zájem o zakoupení nebo předvedení některých programů, objednejte na adrese:

Ing. Hana Nídlová

Nádražní 289

363 01 Ostrov

nebo telefonicky 604 684 395

nebo e-mailem:h.nidlova@nidl.cz

nahoru